Apie mus

 

Lietuvos grupinės analizės draugija (LGAD) yra aktyviai veikianti visuomeninė organizacija, įkurta 1999 m. Tai Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas susivienijimas, jungiantis psichologus, psichoterapeutus, gydytojus psichiatrus ir kitus specialistus, dirbančius grupinės analizės srityje. Organizacija suburta siekiant tenkinti bei įgyvePaveiksl_Vilnius2015ndinti bendrus Draugijos narių poreikius ir tikslus. Pagrindiniai Draugijos veiklos tikslai:
  • vienyti Lietuvos grupinės analizės specialistus;
  • padėti ginti jų teises;
  • remti jų profesinį mokymą ir tobulinimą;
  • vykdyti Lietuvos grupinės analizės specialistų profesinį vertinimą.
LGAD kiekvienais metais organizuoja kelis nacionalinės reikšmės GA renginius (vietines  konferencijas, seminarus, sąskrydžius), o kas trečius metus – tarptautines konferencijas, kuriose dalyvauja ir praktikuojantys grupių psichoterapeutai, ir besimokantieji, ir mokslininkai. Nuo pat 1999 m. LGAD organizuoja įvairius renginius GA temomis: kasmetines vietines bei tarptautines konferencijas (2003, 2006, 2009, 2012, 2015 m.), seminarus. Organizuojami renginiai aprėpia įvairius Lietuvos miestus: Vilnių, Šiaulius, Kauną, Žiegždrius, Dubingius, Klaipėdos r., Šilutę, Radailius, Švėkšną). Du kartus (1992 ir 2000 m.) Lietuvoje LGAD organizavo EGATIN studijų dienas. Planuojama, jog 2018 m. kasmetinės EGATIN Studijų dienos ir vėl vyks Lietuvoje. Visi tarptautiniai LGAD renginiai buvo organizuoti kartu su Vilniaus universitetu, nes LGAD glaudžiai ir VU glaudžiai bendradarbiauja vykdant grupinės psichoterapijos studijų programą.
LGAD aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje ir palaiko ryšius su Europos GA specialistais bei organizacijomis. Ji yra Europos grupinės analizės mokymo institucijų tinklo, atsakingo už Grupinės analizės mokymo standartus Europoje, (European Group Analytic Training Institutions Network, EGATIN, www.egatin.net) narė. LGAD delegatė minėtoje organizacijoje – E. Paužienė. EGATIN siekia palaikyti aukštą GA mokymų kokybės lygį visose organizacijose, kurias jungia. Ši organizacija suteikia galimybę organizacijoms – narėms dalintis praktine patirtimi bei vykdyti bendrus mokslinius tiriamuosius projektus.
LGAD taip pat yra ir sertifikuota Europos psichoanalitinės psichoterapijos federacijos (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, EFPP, www.efpp.org) narė. LGAD delegatės šioje organizacijoje – G. Stanikūnė ir J. Daškevičienė. Ši organizacija siekia tobulinti psichoterapijos teikimą visuomenei, t. y. įvairiais būdais kelti specialistų kvalifikaciją: organizuoti konferencijas, leisti profesinDSC03074ę literatūrą, keistis tarptautine patirtimi. LGAD aktyvai įsitraukusi į EFPP veiklas, dalyvauja renginiuose, skleidžia informaciją apie Lietuvoje vykstančias veiklas už šalies ribų.
LGAD garbės nariai – Oslo ir Kopenhagos GA institutų nariai, profesoriai S. Lorentzen, T. Sorlie bei V. Maar, kurie dalyvavo pradedant GA mokymų programas Lietuvoje ir ilgą laiką supervizavo bei vykdė įvairiapusę profesinę GA mokymų Lietuvoje priežiūrą.
Didelis tarptautinis mokslininkų dėmesys yra skiriamas GA kaip psichoterapijos būdo efektyvumo tyrimams. Šiuo metu IGAS (Tarptautinė GA draugija) kuria grupinės analizės srityje dirbančių mokslininkų tinklą. Prie jo kviečiami jungtis ir Lietuvos psichoterapijos srityje dirbantys mokslininkai. LGAD vykdomos tarptautinės konferencijos gerai žinomos Europoje. Jų dalyviai suinteresuoti dalintis profesine patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, vykdyti bendrus projektus bei tyrimus.